Metodika Národní datové sada krajinného pokryvu

Dynamika změn krajinného pokryvu je významným ukazatelem vývoje daného území. Tato dynamika je sledovaná produktem CORINE Land Cover označovaného zkratkou CLC. Hlavním důvodem pro tvorbu národní vrstvy krajinného pokryvu je, že na národní či lokální úrovni je rozlišení CLC příliš malé a nelze vypracovat detailnější analýzy území. Proto bylo přistoupeno ke zpracování metodiky Tvorby národní datové sady krajinného pokryvu, která nastiňuje možný postup pro její kompletní zpracování.

Na následujícím grafu lze vidět základní pohled na tvorbu výsledné národní datové sady krajinného pokryvu (NLC). Nejvýznamnějším vstupem je datová sada ZABAGED, která obsahuje dostatečně konkrétní geometrie pro celou ČR.

Další vstupní data použitá při tvorbě:
  • kladové listy Ortofoto pro vymezení testovacích území
  • CORINE Land Cover nomenklatura
  • High Resolution Layers
  • veřejný registr půdy LPIS.

K použití CLC nomenklatury bylo přistoupeno pro zachování kompatibility národní vrstvy s celoevropskou vrstvou CORINE Land Cover. Došlo se k závěru, že není potřeba v této fázi vytvářet podrobnější třídy rozdělení vrstev, ale především je potřeba vyřešit podrobnost dat.

metodika tvorby národní datové sady krajinného pokryvu

informace o CORINE Land cover

Katalog objektů zabaged

Zpracování dat na celé území České republiky se ukázalo jako velmi časově nákladné na zprocesování veškerých datových analýz, jež jsou s vrstvou prováděny. Procesově nejnákladnější bylo oddělení městské souvislé a nesouvislé zástavby. Podrobný popis postupu je popsán v samotné metodice v sekci Urbanizované území, v rámci kapitoly s názvem Tvorba národní vrstvy krajinného pokryvu. I z toho důvodu se ukázalo vhodné vypracovat vzorek národní vrstvy krajinného pokryvu na menších územích, takzvaných testovacích území.

Výsledné vrstvy na testovacích územích jsou upraveny dle barevnosti CLC. Základní přehled jednotlivých testovacích území doplňuje celkový přehled testovacích území (vpravo) v porovnání s datovou vrstvou krajinného pokryvu CORINE Land Cover. Lze tak na první pohled vidět značné zpřesnění oproti celoevropské vrstvě.

Co nového metodika NLC vrstvy přináší?

  • Podrobnější zaměření krajinného pokryvu na území ČR
  • Kompatibilní vrstvu s celoevropským řešením krajinného pokryvu
  • Rozdělení na městskou souvislou a nesouvislou zástavbu pomocí HRL Imperviousness
  • Použití zemědělských ploch pro členění vrstev ze ZABAGED

Z hlediska zpracovaných dat se poměr klasifikovaných dat dostává na 91 % oproti neznámým datům. Z toho vyplývá, že je v datové sadě národního pokryvu stále neznámých 9% ploch. Podařilo se tak snížit tuto hodnotu z 21,5%, která platí pro data ZABAGED v rámci testovacích ploch.

V celorepublikového využití se v rámci ZABAGED vrstev tento poměr dostává až na 1,68% ostatních ploch. Lze tedy hrubě odvodit, že pokud by byla vrstva krajinného pokryvu vytvořena pro celou Českou republiku, mohlo by dojít ke snížení ostatních ploch na hodnotu 0,7%. Neznámá data národního krajinného pokryvu se nacházejí ve vrstvě 000_Ostatní plochy a neurčené.

%

Poměr klasifikovaných dat na testovacích územích v NLC

%

Poměr klasifikovaných dat na testovacích územích v ZABAGED

Odvozený poměr klasifikovaných dat na území celé ČR

  • NLC 99.3% 99.3%
  • ZABAGED 98.32% 98.32%

Poměr známých ploch získaných metodikou NLC je vhodným ukazatelem, který může sloužit pro porovnání výsledků s jinými metodikami, či pro doplnění národní vrstvy krajinného pokryvu pomocí metod DPZ či jinými prostorovými analýzami.

Výsledné parametry NLC produktu v porovnání s vybranými národními vrstvami krajinného pokryvu
Název Nomenklatura Počet tříd MMU MMW
Česká republika NLC CLC 3. úroveň 27 0,0030 ha 10 m
Rakousko CadasterENV Austria CadasterENV 13 0,0025 – 0,005 ha 25-1000m
Německo LBM-DE2018 Rozšířená úroveň CLC 4 1 ha 15m
Slovensko Landcover Slovensko Rozšířená úroveň CLC 5 163 0,1 ha 2m
Dánsko Basemap03 LU/LC 34 0,01 ha 2,5m

metodika tvorby národní datové sady krajinného pokryvu ke stažení