High resolution layers

Úvodní stránka > Produkty > High resolution layers

High Resolution Layers, vrstvy s vysokým rozlišením (HRLs), poskytují informace o konkrétních charakteristikách krajinného pokryvu a doplňují mapování krajinného pokryvu a využití krajiny. HRLs jsou vytvářeny ze satelitních snímků kombinací automatického zpracování a interaktivní klasifikace. Od roku 2018 je rozlišení jednotlivých produktů 10 metrů. Všechny produkty jsou dostupné pro celou oblast EEA 39 a tematická přesnost se pohybuje mezi 85–90 %.

Dosud bylo stanoveno pět témat HRLs, která zároveň korespondují s hlavními tématy z CORINE Land Cover, tj. nepropustnost povrchu (imperviousness), lesy (forest), louky (grassland), malé lesní prvky (small woody features) a vodní plochy a mokřady (wetness and water).

Nepropustnost povrchu

Imperviousness

lesy

Forest

louky

Grassland

vodní plochy a mokřady

Water and Wetness

malé lesní prvky

Small Woody Features

Ukázky High resolution layers

Druh lesa (Dominant leaf type)
Poskytuje informace o převažujícím typu lesa (jehličnatý, listnatý).

Vodní plochy a mokřady (Water and Wetness)
Kombinovaný produkt vodních ploch a zamokřených ploch je tematický produkt zobrazující výskyt vody a mokrých povrchů v období let 2009 až 2018. Hlavní produkt tvoří čtyři vrstvy: trvalé vodní plochy, dočasné vodní plochy, zamokřené plochy a dočasně zamokřené plochy.

Hustota lesních porostů (Tree cover density)
Zachycuje procentuální úroveň hustoty lesního pokryvu v rozmezí 0–100 %.

Malé lesní prvky (Small Woody Features)
Produkt poskytuje informace o liniových i plošných keřových formacích. MMU větší než 200 m2, menší než 5000 m2. Produkt rozlišuje lineární a plošné prvky a zároveň i pokryvnost (1–100 %).

Nepropustnost povrchu (Imperviousness)
Vrstva vyjadřuje nepropustnost povrchu (zástavba, silniční infrastruktura) v procentech 0–100 %.

Travní porosty (Grassland)
Hlavním produktem je binární produkt z oblasti travních porostů o velikosti 10 m (2018) / 20 m (2015) pixelů, který zahrnuje celé spektrum intenzity využití travních porostů (od přírodních po obhospodařované travní porosty).