Produkty programu Copernicus

Úvodní stránka > Produkty programu Copernicus

Na evropské úrovni řeší problematiku krajinného pokryvu několik dlouhodobých programů, jejichž výstupy jsou především vektorové či rastrové datové vrstvy specifikující pokryv zkoumaného území a často i jeho změny v čase. Existence těchto programů vyplývá především z nutnosti mít pro politické rozhodování a správu Evropské unie i pro mezinárodní spolupráci vzájemně porovnatelná data vytvořená jednotnou metodikou a se stejnou podrobností ve všech zainteresovaných zemích. Většina těchto programů zahrnuje nejen země Evropské unie, ale i ostatní evropské státy. Z principu věci tudíž vyplývá, že v řadě případů rozlišovací schopnost takto vytvořených produktů nemusí být vždy dostačující pro detailní management území na národní či lokální úrovni.

Mezi hlavní evropské monitorovací programy patří program Copernicus, což je program Evropské unie, který umožňuje pozorovat naši planetu a její prostředí v zájmu obecného užitku všech evropských občanů. Data programu Copernicus jsou získávána z družic na oběžné dráze a pomocí měřících systémů na zemi, v moři a ovzduší. Zpracovaná data jsou poskytována v rámci informačních služeb, které vytváří ze získaných dat produkty aplikovatelné v nejrůznějších oblastech. Služby pokrývají šest tematických oblastí: monitorování území, monitorování atmosféry, monitorování klimatických změn, monitorování mořského prostředí, krizové řízení a bezpečnost. Pokud se chcete o programu Copernicus dozvědět více, můžete navštívit stránky copernicus.gov.cz.

Pro účely monitoringu a hodnocení krajinného pokryvu Česka se zaměříme na vybrané produkty Služby pro monitorování území, a to zejména na CORINE Land Cover (CLC), High Resolution Layers (HRLs), Urban Atlas (UA), Riparian Zones a Natura 2000. Všechny tyto produkty jsou zdarma a volně stažitelné všem uživatelům.

CORINE LAND COVER

HIGH RESOLUTION LAYERS

URBAN
ATLAS

RIPARIAN
ZONES

NATURA
2000

Služba pro monitorování území programu Copernicus

Služba pro monitorování území (Copernicus Land Monitoring Service, CLMS) je koordinována Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC) a je v provozu od roku 2011. Služba poskytuje informace o krajinném pokryvu a jeho změnách, využití území, stavu vegetace a vodním cyklu, které mají široké spektrum využití:

 • Územní a městské plánování
 • Lesní a vodní hospodářství, zemědělství
 • Bezpečnost potravin
 • Ochrana a obnova přírody
 • Rozvoj venkova
 • Evidence ekosystémů
 • Zmírňování nebo přizpůsobování se změně klimatu

Služba CLMS je rozdělena na čtyři hlavní složky:

 1. Globální komponenta poskytuje řadu bio-geofyzikálních produktů o stavu a vývoji zemského povrchu v globálním měřítku. Produkty se používají k monitorování vegetace, sledování koloběhu vody nebo energetické bilance Země (např. teploty povrchů, světelná odrazivost a odrazivost různých spekter).
 2. Panevropská komponenta poskytuje informace o krajinném pokryvu a využití území a jejich změn.
 3. Lokální komponenta neboli vrstvy poskytující podrobnější informace o „hot-spotech“, tedy oblastech, které jsou náchylné ke konkrétním environmentálním problémům.
 4. Data insitu a referenční data

Více na: https://land.copernicus.eu/

Vybrané produkty CLMS

corine land
cover

hrl
Nepropustnost povrchu

hrl
typ lesa

hrl
dominantní lesní typ

hrl
hustota lesního pokryvu

hrl
louky

hrl
Malé lesní prvky

hrl
Vodní plochy a mokřady

urban
atlas

riparian
zones

natura
2000

referenční
roky

1990, 2000, 2006, 2012, 2018

2006, 2009, 2012, 2015, 2018

2012, 2015, 2018

2012, 2015, 2018

2012, 2015, 2018

2015, 2018

2015

2015, 2018

2006, 2012, 2018

2012, 2018

2006, 2012, 2018

prostorové rozlišení

MMU 25 ha (stav), 5 ha (změny)
MMW 100 m

10 m (2018)

10 m (2018)

10 m (2018)

10 m (2018)

10 m (2018)

10 m (2018)

10 m (2018)

MMU 0,25 ha nebo 1 ha
MMW 10 m

MMU 0,5 ha

MMU 0,5 ha

stavová
vrstva

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

změnová
vrstva

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ano

ne

ne

aktualizace

6 let

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

6 let

6 let

6 let

<
=

Důležitou roli u produktů hraje prostorové rozlišení, které vyjadřuje mapovací jednotka (MMU – Minimum Mapping Unit), případně minimální šířka liniového prvku (MMW – Minimum Mapping Width). Tyto hodnoty nám udávají, jaké prvky budou v mapě zachyceny. U rastrových produktů se jako prostorová jednotka udává velikost pixelu (rozlišení 10 m = pixel 10 m x 10 m). Stavová vrstva vyjadřuje stav pro zvolený rok a změnová vrstva vyjadřuje změny mezi lety jednotlivých mapování.