Natura 2000

Natura 2000 (N2K) je klíčovým nástrojem na ochranu biologické rozmanitosti v Evropské unii. Jde o soustavu chráněných území – ptačích oblastí a evropsky významných lokalit, která byla ustanovena s cílem zajistit přežití nejcennějších evropských druhů a stanovišť. Produkt N2K nabízí podrobné informace o krajinném pokryvu pro vybrané lokality Natura 2000 a jejich 2kilometrovou nárazníkovou zónu.

Třídy

Natura 2000

Metodika

Mapping Guideline

Třídy Natura 2000

Vrstva N2K rozlišuje 55 tříd s tematickou přesností větší než 85 % a je součástí strategie biologické rozmanitosti.

1. Urbanizovaná území

1.1.0.0 Městské, průmyslové, obchodní, veřejné, vojenské a soukromé zóny

Podrobný popis naleznete zde.

1.1.1.0 Městská zástavba (převládající veřejné a soukromé zóny)

Podrobný popis naleznete zde.

1.1.2.0 Průmyslové, obchodní a vojenské zóny

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.0.0 Dopravní infrastruktura

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.1.0 Silniční síť a přilehlé prostory

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.2.0 Železnice a přilehlé prostory

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.3.0 Přístavní zóny a přilehlé prostory

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.4.0 Letiště a přilehlé prostory

Podrobný popis naleznete zde.

1.3.0.0 Těžba hornin, skládky a staveniště, plochy bez současného využití

Podrobný popis naleznete zde.

1.3.1.0 Těžba hornin, skládky a staveniště

Podrobný popis naleznete zde.

1.3.2.0 Plochy bez současného využití

Podrobný popis naleznete zde.

1.4.0.0 Plochy městské zeleně a zařízení pro sport a rekreaci

Podrobný popis naleznete zde.

2. Zemědělská půda

2.1.0.0 Orná půda

Podrobný popis naleznete zde.

2.1.1.0 Orná půda zavlažovaná a nezavlažovaná

Podrobný popis naleznete zde.

2.1.2.0 Skleníky

Podrobný popis naleznete zde.

2.2.0.0 Trvalé kultury

Podrobný popis naleznete zde.

2.2.1.0 Vinice, ovocné stromy a plantáže bobulovin

Podrobný popis naleznete zde.

2.2.2.0 Olivové porosty

Podrobný popis naleznete zde.

2.3.0.0 Různorodé zemědělské plochy

Podrobný popis naleznete zde.

2.3.1.0 Roční kultury přidané ke stálým kulturám

Podrobný popis naleznete zde.

2.3.2.0 Komplexní systémy kultur a parcel

Podrobný popis naleznete zde.

2.3.3.0 Převážně zemědělská území s příměsí přirozené vegetace

Podrobný popis naleznete zde.

2.3.4.0 Území zemědělskolesnická

Podrobný popis naleznete zde.

3. Lesní půda a les

3.1.0.0 Listnaté lesy

Podrobný popis naleznete zde.

3.1.1.0 Přírodní a polopřírodní listnaté lesy

Podrobný popis naleznete zde.

3.1.2.0 Uměle vytvořené plantáže listnatých stromů

Podrobný popis naleznete zde.

3.2.0.0 Jehličnaté lesy

Podrobný popis naleznete zde.

3.2.1.0 Přírodní a polopřírodní jehličnaté lesy

Podrobný popis naleznete zde.

3.2.2.0 Uměle vytvořené plantáže jehličnatých stromů

Podrobný popis naleznete zde.

3.3.0.0 Smíšené lesy

Podrobný popis naleznete zde.

3.3.1.0 Přírodní a polopřírodní smíšené lesy

Podrobný popis naleznete zde.

3.3.2.0 Uměle vytvořené plantáže smíšených stromů

Podrobný popis naleznete zde.

3.4.0.0 Přechodová stadia lesa a křoviny

Podrobný popis naleznete zde.

3.5.0.0 Liniové porosty stromů a keřů

Podrobný popis naleznete zde.

3.6.0.0 Poškozené lesní porosty

Podrobný popis naleznete zde.

4. Louky

4.1.0.0 Obhospodařované louky

Podrobný popis naleznete zde.

4.2.0.0 Přírodní a polopřírodní louky

Podrobný popis naleznete zde.

4.2.1.0 Polopřirodní travnaté porosty

Podrobný popis naleznete zde.

4.2.1.1 Polopřírodní louky se stromovým porostem (≥30% hustota lesního porostu)

Podrobný popis naleznete zde.

4.2.1.2 Polopřírodní louky bez stromového porostu (≤ 30% hustota lesního porostu)

Podrobný popis naleznete zde.

4.2.2.0 Alpínské a subalpínské přírodní louky

Podrobný popis naleznete zde.

5. Vřesoviště a křoviny

5.1.0.0 Vřesoviště a slatiny

Podrobný popis naleznete zde.

5.2.0.0 Alpínské křoviny

Podrobný popis naleznete zde.

5.3.0.0 Sklerofylní vegetace

Podrobný popis naleznete zde.

6. Otevřené oblasti s malou vegetací

6.1.0.0 Oblasti s řídkou vegetací

Podrobný popis naleznete zde.

6.2.0.0 Pláže, duny a říční břehy

Podrobný popis naleznete zde.

6.2.1.0 Pláže a duny

Podrobný popis naleznete zde.

6.2.2.0 Říční břehy

Podrobný popis naleznete zde.

6.3.0.0 Holé skály, vypálené oblasti, ledovce a oblast věčného sněhu

Podrobný popis naleznete zde.

6.3.1.0 Holé skály, výchozy, útesy

Podrobný popis naleznete zde.

6.3.2.0 Vypálené oblasti (mimo lesních porostů poškozených ohněm)

Podrobný popis naleznete zde.

6.3.3.0 Ledovce a oblast věčného sněhu

Podrobný popis naleznete zde.

7. Mokřady

7.1.0.0 Vnitrozemské mokřady

Podrobný popis naleznete zde.

7.1.1.0 Vnitrozemské mokřady

Podrobný popis naleznete zde.

7.1.2.0 Rašeliniště

Podrobný popis naleznete zde.

7.1.2.1 Rašeliniště s probíhající těžbou

Podrobný popis naleznete zde.

7.1.2.2 Rašeliniště bez probíhající těžby

Podrobný popis naleznete zde.

7.2.0.0 Pobřežní mokřady

Podrobný popis naleznete zde.

7.2.1.0 Přímořské bažiny

Podrobný popis naleznete zde.

7.2.2.0 Slané bažiny

Podrobný popis naleznete zde.

7.2.3.0 Příbřežní zóny

Podrobný popis naleznete zde.

8. Voda

8.1.0.0 Vodní toky a cesty

Podrobný popis naleznete zde.

8.1.1.0 Přírodní a polopřírodní vodní toky

Podrobný popis naleznete zde.

8.1.2.0 Významně upravené přírodní vodní toky a kanály

Podrobný popis naleznete zde.

8.1.3.0 Sézónní vodní toky (mrtvá ramena)

Podrobný popis naleznete zde.

8.2.0.0 Jezera a nádrže

Podrobný popis naleznete zde.

8.2.1.0 Přírodní vodní nádrže

Podrobný popis naleznete zde.

8.2.2.0 Nádrže

Podrobný popis naleznete zde.

8.2.3.0 Chovné rybníky

Podrobný popis naleznete zde.

8.2.4.0 Stojaté vody v místě těžby

Podrobný popis naleznete zde.

8.3.0.0 Brakické vody

Podrobný popis naleznete zde.

8.3.1.0 Laguny

Podrobný popis naleznete zde.

8.3.2.0 Ústí řek

Podrobný popis naleznete zde.

8.3.3.0 Mořské zátoky a fjordy

Podrobný popis naleznete zde.

8.4.0.0 Moře a oceány

Podrobný popis naleznete zde.

8.4.1.0 Otevřené moře

Podrobný popis naleznete zde.

8.4.2.0 Pobřežní vody

Podrobný popis naleznete zde.