Riparian zones

Úvodní stránka > Produkty > Riparian Zones

Produkt Riparian Zones (břehové zóny) poskytuje podrobné informace o krajinném pokryvu pro vybrané oblasti podél ochranných zón vodních toků. Břehové zóny představují přechodné oblasti vyskytující se mezi suchozemskými a sladkovodními ekosystémy, které se vyznačují charakteristickými hydrologickými, půdními a biotickými podmínkami a jsou silně ovlivněny tekoucí vodou. Poskytují širokou škálu funkcí (např. chemickou filtraci, protipovodňovou ochranu, stabilizaci břehů, vodní život a podporu volně žijících živočichů atd.) a ekosystémových služeb.

Vrstva je vytvořena pro toky 3–8 Strahlerovy stupnice (od roku 2017/2018 došlo k rozšíření o úroveň 2). Hlavním cílem je podpora mapování krajinného pokryvu a využití území podél břehové zóny vybraných oblastí a hodnocení ekosystémů jako součást strategie v oblasti biologické rozmanitosti.

Třídy

Riparian Zones

Metodika

Třídy Riparian zones

Břehové zóny byly vymezeny z dat EU-Hydro 18 a začínají na 3 km na 8. úrovni Strahlerovy stupnice a klesají po 0,5 km na 3. stupeň. V roce 2017 byla upravena nomenklatura produktu na 56 tříd. Tematická přesnost je větší než 85 %.

1. Urbanizovaná území

1.1.0.0 Městské, průmyslové, obchodní, veřejné, vojenské a soukromé zóny

Podrobný popis naleznete zde.

1.1.1.0 Městská zástavba

Podrobný popis naleznete zde.

1.1.1.1 Městská souvislá zástavba (nepropustnost 50 - 80 %)

Podrobný popis naleznete zde.

1.1.1.2 Městská zástavba s vysokou hustotou (nepropustnost 30 - 80 %)

Podrobný popis naleznete zde.

1.1.1.3 Městská zástavba s nízkou hustotou (nepropustnost 10 - 30 %)

Podrobný popis naleznete zde.

1.1.2.0 Průmyslové, obchodní a vojenské zóny

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.0.0 Dopravní infrastruktura

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.1.0 Silniční síť a přilehlé prostory

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.2.0 Železnice a přilehlé prostory

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.3.0 Přístavní zóny a přilehlé prostory

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.4.0 Letiště a přilehlé prostory

Podrobný popis naleznete zde.

1.3.0.0 Těžba hornin, skládky a staveniště, plochy bez současného využití

Podrobný popis naleznete zde.

1.3.1.0 Těžba hornin, skládky a staveniště

Podrobný popis naleznete zde.

1.3.2.0 Plochy bez současného využití

Podrobný popis naleznete zde.

1.4.0.0 Plochy městské zeleně a zařízení pro sport a rekreaci

Podrobný popis naleznete zde.

2. Zemědělská půda

2.1.0.0 Orná půda

Podrobný popis naleznete zde.

2.1.1.0 Orná půda mimo zavlažovaných ploch

Podrobný popis naleznete zde.

2.1.2.0 Skleníky

Podrobný popis naleznete zde.

2.2.0.0 Trvalé kultury

Podrobný popis naleznete zde.

2.2.1.0 Vinice, ovocné stromy a plantáže bobulovin

Podrobný popis naleznete zde.

2.2.2.0 Olivové porosty

Podrobný popis naleznete zde.

2.3.0.0 Různorodé zemědělské plochy

Podrobný popis naleznete zde.

2.3.1.0 Roční kultury přidané ke stálým kulturám

Podrobný popis naleznete zde.

2.3.2.0 Komplexní systémy kultur a parcel

Podrobný popis naleznete zde.

2.3.3.0 Převážně zemědělská území s příměsí přirozené vegetace

Podrobný popis naleznete zde.

2.3.4.0 Území zemědělskolesnická

Podrobný popis naleznete zde.

3. Lesní půda a les

3.0.0.0 Lesní půda a les

Podrobný popis naleznete zde.

3.1.0.0 Listnaté lesy

Podrobný popis naleznete zde.

3.1.1.0 Přírodní a polopřírodní listnaté lesy

Podrobný popis naleznete zde.

3.1.2.0 Uměle vytvořené plantáže listnatých stromů

Podrobný popis naleznete zde.

3.2.0.0 Jehličnaté lesy

Podrobný popis naleznete zde.

3.2.1.0 Přírodní a polopřírodní jehličnaté lesy

Podrobný popis naleznete zde.

3.2.2.0 Uměle vytvořené plantáže jehličnatých stromů

Podrobný popis naleznete zde.

3.3.0.0 Smíšené lesy

Podrobný popis naleznete zde.

3.3.1.0 Přírodní a polopřírodní smíšené lesy

Podrobný popis naleznete zde.

3.3.2.0 Uměle vytvořené plantáže smíšených stromů

Podrobný popis naleznete zde.

3.4.0.0 Přechodová stadia lesa a křoviny

Podrobný popis naleznete zde.

3.5.0.0 Liniové porosty stromů a keřů

Podrobný popis naleznete zde.

3.6.0.0 Poškozené lesní porosty

Podrobný popis naleznete zde.

4. Louky

4.0.0.0 Louky

Podrobný popis naleznete zde.

4.1.0.0 Obhospodařované travnaté porosty

Podrobný popis naleznete zde.

4.2.0.0 Přírodní a polopřírodní louky

Podrobný popis naleznete zde.

4.2.1.0 Polopřirodní travnaté porosty

Podrobný popis naleznete zde.

4.2.2.0 Alpínské a subalpínské louky

Podrobný popis naleznete zde.

5. Vřesoviště a křoviny

5.0.0.0 Vřesoviště a křoviny

Podrobný popis naleznete zde.

5.1.0.0 Vřesoviště a slatiny

Podrobný popis naleznete zde.

5.2.0.0 Alpínské křoviny

Podrobný popis naleznete zde.

5.3.0.0 Sklerofylní vegetace

Podrobný popis naleznete zde.

6. Otevřené oblasti s malou vegetací

6.0.0.0 Otevřené oblasti s malou vegetací

Podrobný popis naleznete zde.

6.1.0.0 Oblasti s řídkou vegetací

Podrobný popis naleznete zde.

6.2.0.0 Pláže, duny a říční břehy

Podrobný popis naleznete zde.

6.2.1.0 Pláže a duny

Podrobný popis naleznete zde.

6.2.2.0 Říční břehy

Podrobný popis naleznete zde.

6.3.0.0 Holé skály, vypálené oblasti, ledovce a oblast věčného sněhu

Podrobný popis naleznete zde.

6.3.1.0 Holé skály, výchozy, útesy

Podrobný popis naleznete zde.

6.3.2.0 Vypálené oblasti (mimo lesních porostů poškozených ohněm)

Podrobný popis naleznete zde.

6.3.3.0 Ledovce a oblast věčného sněhu

Podrobný popis naleznete zde.

7. Mokřady

7.0.0.0 Mokřady

Podrobný popis naleznete zde.

7.1.0.0 Vnitrozemské mokřady

Podrobný popis naleznete zde.

7.1.1.0 Vnitrozemské mokřady

Podrobný popis naleznete zde.

7.1.2.0 Rašeliniště

Podrobný popis naleznete zde.

7.1.2.1 Rašeliniště s probíhající těžbou

Podrobný popis naleznete zde.

7.1.2.2 Rašeliniště bez probíhající těžby

Podrobný popis naleznete zde.

7.2.0.0 Pobřežní mokřady

Podrobný popis naleznete zde.

7.2.1.0 Přímořské bažiny

Podrobný popis naleznete zde.

7.2.2.0 Slané bažiny

Podrobný popis naleznete zde.

7.2.3.0 Příbřežní zóny

Podrobný popis naleznete zde.

8. Voda

8.0.0.0 Voda

Podrobný popis naleznete zde.

8.1.0.0 Vodní toky a cesty

Podrobný popis naleznete zde.

8.1.1.0 Přírodní a polopřírodní vodní toky

Podrobný popis naleznete zde.

8.1.2.0 Významně upravené přírodní vodní toky a kanály

Podrobný popis naleznete zde.

8.1.3.0 Sézónní vodní toky (mrtvá ramena)

Podrobný popis naleznete zde.

8.2.0.0 Jezera a nádrže

Podrobný popis naleznete zde.

8.2.1.0 Přírodní vodní nádrže

Podrobný popis naleznete zde.

8.2.2.0 Nádrže

Podrobný popis naleznete zde.

8.2.3.0 Chovné rybníky

Podrobný popis naleznete zde.

8.2.4.0 Stojaté vody v místě těžby

Podrobný popis naleznete zde.

8.3.0.0 Brakické vody

Podrobný popis naleznete zde.

8.3.1.0 Laguny

Podrobný popis naleznete zde.

8.3.2.0 Ústí řek

Podrobný popis naleznete zde.

8.4.0.0 Moře a oceány

Podrobný popis naleznete zde.