Urban Atlas

Urban Atlas obsahuje podrobné informace o krajinném pokryvu a využití území ve městech a jejich okolí (tzv. Functional Urban Areas, FUAs) a jeho změnách. Jedná se o vektorová data, která jsou vytvářena nad družicovými snímky každých 6 let; aktuálně jsou k dispozici data za roky 2006, 2012 a 2018 včetně změnových vrstev. V rámci produktu je zmapováno 300 funkčních městských oblastí, což jsou městské aglomerace s více než 50 000 obyvateli v roce 2012 a 2018, v roce 2006 s více než 100 000 obyvateli. V Česku se jedná o 15 oblastí větších měst. UA obsahuje 27 tříd krajinného pokryvu, z toho je 17 tříd zaměřeno na urbanizovaná území. Od roku 2012 došlo k rozšíření datové sady o 10 neurbanizovaných tříd. Tematická přesnost se uvádí mezi 80–85 %.

Od roku 2012 byly v rámci produktu UA vytvořeny dvě nové vrstvy, a to Street Tree Layer, která mapuje městskou zeleň, a vrstva Building Height, která informuje o výškách budov pro hlavní městské oblasti vybraných měst v zemích EEA (v Česku pouze pro Prahu).

Třídy

Urban Atlas

Metodika

Mapping Guide

Třídy Urban Atlas

Urban Atlas obsahuje 27 tříd krajinného pokryvu, z toho je 17 tříd zaměřeno na urbanizovaná území. Od roku 2012 došlo k rozšíření datové sady o 10 neurbanizovaných tříd. Tematická přesnost se uvádí mezi 80–85 %.

1. Urbanizovaná území

1.1 Městská zástavba

Podrobný popis naleznete zde.

1.1.1 Městská souvislá zástavba (nepropustnost větší než 80 %)

Podrobný popis naleznete zde.

1.1.2 Městská nesouvislá zástavba (nepropustnost 10 - 80 %)

Podrobný popis naleznete zde.

1.1.2.1 Městská zástavba s vysokou hustotou (nepropustnost 50 - 80 %)

Podrobný popis naleznete zde.

1.1.2.2 Městská zástavba se střední hustotou (nepropustnost 30 - 50 %)

Podrobný popis naleznete zde.

1.1.2.3 Městská zástavba s nízkou hustotou (nepropustnost 10 - 30 %)

Podrobný popis naleznete zde.

1.1.2.4 Městská zástavba s velmi nízkou hustotou (nepropustnost menší než 10 %)

Podrobný popis naleznete zde.

1.1.3 Izolované struktury

Podrobný popis naleznete zde.

1.2 Průmyslové, obchodní, veřejné, vojenské, soukromé a dopravní zóny

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.1 Průmyslové, obchodní, veřejné, vojenské a soukromé zóny

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.2 Silniční a železniční síť a přilehlé prostory

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.2.1 Tranzitní silnice a přilehlé prostory

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.2.2 Ostatní silnice a přilehlé prostory

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.2.3 Železnice a přilehlé prostory

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.3 Přístavní zóny

Podrobný popis naleznete zde.

1.2.4 Letiště

Podrobný popis naleznete zde.

1.3 Doly, skládky a staveniště

Podrobný popis naleznete zde.

1.3.1 Těžba hornin a skládky

Podrobný popis naleznete zde.

1.3.3 Staveniště

Podrobný popis naleznete zde.

1.3.4 Plochy bez současného využití

Podrobný popis naleznete zde.

1.4 Plochy umělé, nezemědělské zeleně

Podrobný popis naleznete zde.

1.4.1 Plochy městské zeleně

Podrobný popis naleznete zde.

1.4.2 Zařízení pro sport a rekreaci

Podrobný popis naleznete zde.

2. Zemědělské plochy

2.1 Orná půda (jednoleté plodiny)

Podrobný popis naleznete zde.

2.2 Trvalé kultury

Podrobný popis naleznete zde.

2.3 Louky

Podrobný popis naleznete zde.

2.4 Komplexní a smíšené systémy kultur a parcel

Podrobný popis naleznete zde.

2.5 Sady

Podrobný popis naleznete zde.

3. Přírodní a polopřírodní oblasti

3.1 Lesy

Podrobný popis naleznete zde.

3.2 Plochy s travnatou vegetací

Podrobný popis naleznete zde.

3.3 Otevřené plochy s malým zastoupením vegetace nebo bez vegetace

Podrobný popis naleznete zde.

4. Mokřady

5. Vodní plochy